Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25.-től visszavonásig

Santé Magyarország Kft. (székhely: 2111 Szada, Ipari park u. 6. továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti szabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Sante Magyarország Kft. adatkezeléseivel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők www.vegyiaru.santehungary.hu címen.

Sante Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az érintetteket erről kellő időben értesíti.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk és kollégáink megválaszolják kérdését.

Sante Magyarország Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Sante Magyarország Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszi kötelezővé.

Felhívjuk a Sante Magyarország Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Sante Magyarország Kft. különleges adatot nem kezel.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
EU 2016/679 rendelete (GDPR)
2013. évi V törvény (Ptk.)
2000. évi C törvény (Számv.tv)
2017. évi LIII törvény (Pmt.)

1.1. A www.vlshop.hu, www.vegyiaru.santehungary.hu

1.1.1. A vlshop.hu illetve a vegyiaru.santehungary.hu weblapok meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

1.1.2. A vlshop.hu weboldalon keresztül elérhető Hírlevél szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele vagy a weboldalon történő regisztráció, amely során az alábbi személyes adatokat kell kötelezően megadni: név, e-mail cím, vagy a szolgáltatóval történő előzetes kapcsolatfelvétel, mely során az érintett az alábbi adatokat adja meg: név, székhely, adószám, kapcsolattartó, e-mail

Az adatkezelés célja: a felhasználók értesítése, tájékoztatása a Sante Magyarország Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan. Személyes adatait arra használjuk, hogy marketingajánlatokat, információs felméréseket és meghívókat küldjünk e-mail, szöveges üzenetek, telefonhívások és postai levelek útján.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, székhely (lakcím), adószám, kapcsolattartó, telefonszám, e-mail cím, előző megrendelések Az adatkezelés automatizáltsága: nem automatizált Az adatkezelés időtartama: a regisztrációval kezdődik, és annak törlésével végződik, vagy az első kapcsolatfelvétellel kezdődik és az utolsó rendelést követő 3. év utolsó napjával végződik, továbbá az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig. Az adatkezelés megszűnik az érintett önkéntes törlési kérelmére, melyet az admin@vlshop.hu- ra küldött elektronikus levelében kérhet. Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók, üzleti partnerek.

1.1.3. www.vlshop.hu webshop

A weboldalon történő vásárlás esetén a webshop felületén teszi közzé adatkezelő a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

1.1.4. www.vlshop.hu árajánlat kérés Nagyobb megrendelés esetén a szolgáltató a weboldalon lehetőséget biztosít egyedi árajánlat kérésére az admin@vlshop.hu elektronikus elérhetőségen.

Érintettek köre: szolgáltatótól ajánlatot kérő

Az adatkezelés célja: az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása, kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, székhely (lakcím), adószám, e-mail, telefonszám, választott szolgáltatás megjelölése, teljesítési határidő

Az adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényességi határideje

1.2. A vlshop.hu honlap cookie kezelése

A szolgáltató a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal

Az adatkezelés időtartama: harminc perc

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Az adatkezelés elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

1.3. Ügyfél adatkezelések

A Santé Magyarország Kft. vegyiáruk, élelmiszerek és kozmetikai készítmények nagykereskedelmével foglalkozik, amely tevékenysége keretein belül az ügyfelei személyes adatait kezeli.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása, szolgáltatások nyomon követése, szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek igazolása, az esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, kapcsolattartás, ajánlatok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A kezelt adatok köre: név, születési -név, -hely, -idő, lakcím-székhely, állampolgárság, anyanyelv, levelezési cím, telefonszám, adóazonosító;

Az adatok törlésének határideje: minden adat tekintetében a Számviteli törvénynek megfelelően, valamint az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Kapcsolatfelvétel:

Amennyiben megkeresné társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Sante Magyarország Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más az üzenetben megadott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Egyéb adatkezelés

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik adatkezelőt. A hatóságok részére adatkezelő, - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Sante Magyarország Kft. számítástechnikai rendszere és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozónál találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
- hitelessége biztosított
- változatlansága igazolható (adatintegritás)
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedéssel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezeti és szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, mely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Sante Magyarország Kft. az adatkezelés során megőrzi a

- titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
- sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.

A Sante Magyarország Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, számítógépes betörések ellen.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, melyek tisztességtelen tevékenységre, információ felfedésére, módosításra vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A regisztráció során megadott személyes adatokat a társaság a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a társaság jogszabályi előírásnál fogva köteles.

A társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a társasággal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

A Santé Magyarország Kft. adatfeldolgozói szolgáltatást nem vesz igénybe.

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Santé Magyarország Kft.
Székhely: 2111 Szada, Ipari park út 6.
cégjegyzékszám: 13 09 098801
adószám: 13266499-2-13 telefonszám: +36 28 348 811
e-mail: info@santehungary.hu

5. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőség

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését, visszavonását az info@santehungary.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve adatkezelőnek címzett és a székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, címzettek kategóriáiról hozzáférést kapjon. Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a kezelt rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Adatkezelő a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben az érintett írásban jelzi az info@santehungary.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve adatkezelőnek címzett és a székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: tagállami vagy uniós jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, adatkezelő az értesítést mellőzheti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, adatkezelő az adatkezelést megszünteti.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételéttől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásainak okairól, valamint, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogaival.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Weboldal: http://www.naih.hu)